ข้อมูลโรงเรียน
ประวัติโรงเรียนบ้านบึงหล่ม โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคาร แบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว. ผู้ร่วมก่อตั้ง • นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว • นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว • นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ 1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่ 2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์ ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาสทางการศึกษา ) ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2 ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3 รวม 12 ห้องเรียน อาคารสถานที่ อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลัง อาคารอนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง ) 1 หลัง จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 330 คน จำนวนครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพีเลี้ยง 1 คน นักการภารโรง 1 คน คำขวัญของโรงเรียน “ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นกระบวนการ ” สีประจำโรงเรียน “ ขาว - เขียว ” อักษรย่อของโรงเรียน “ บ . ล . ”