กิจกรรมล่าสุด
ผู้อำนวยการสุเจน ชาญธัญกรณ์ นำคณะครูและนักเรียน
รับมอบอุปกรณ์สำนักงานจากผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาลาดยาว เพื่อใช้ในการดำเนินโครงการโรงเรียนธนาคารบึงหล่ม ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งเน้นให้นักเรียนรู้จักการออมเงินเพื่อให้นักเรียนที่ จบการศึกษาชั้นสูงสุดได้มีทุนในการเรียนต่อในชั้นสูงๆ ต่อไป เมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560
ห้องเรียน ธ.ก.ส.(คลิก)
................

อ่านต่อ
..................

อ่านต่อ
....................

อ่านต่อ