บุคลากรในอดีต

บุคลากรทีเคยปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนบ้านบึงหล่ม (แจ้งข้อมูลเดือนปีที่ปฏิบัติหน้าที่)

 
ครูจงรักษ์  อิ่มจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
2538-ก.ย.2562 


ครูสายแก้ว  เรืองทัพ
ครูชำนาญการ่พิเศษ
2548-ก.ย.2562


 ครูสรายุุทธ  เขียวมงคล
ครู ค.ศ.1
พ.ย.2558-เม.ย.2563

 
 ครูศุภฤกษ์  ชูพินิช
ครูชำนาญการ่
พ.ย.2558-เม.ย.2563


ครูสิริทิพย์  นาสวัสดิ์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
พ.ย.2551-ธ.ค.2562

ครูธนู  แก้ววรัตน์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
2525-ก.ย.2560 

ครูสมบูรณ์ วัดเกี้ยวพงษ์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__
 
ครูสิทธิชัย พงศ์ภาณูกุล
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__
 
ครูเรืองเดช  สุทธิวิลัย
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__
 
ครูสัจจา  วัดเกี้ยวพงษ์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__

ครูวีระ  มุขขันธ์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__ 
  
ครูฉัตรมงคล จันทร์บรรจง
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__

ครูทวี  จุฑานนท์
ครูชำนาญการ่พิเศษ
__ 

ครูกุลฉัตร์ ผดุงกรรณ์
ครูชำนาญการ่
__  

ครูสุนิสา เฉยเมล์
ครูอัตราจ้าง
__  


ครูจิราภรณ์ โคตรศรีวงษ์
ครู ค.ศ.1
__ 


ครูพิมพ์ใจ  โสภา
ครูอัตราจ้าง
__ 


ครูสนั่น เพชรเม็ดเอี่ยม
ครูชำนาญการ่
.2550__  

ครูกัลสุภัส ด่านตระกูลหิรัญ
ครูอัตราจ้าง
__ 

ครูวิไลวรรณ  เพ็ญแจ้ง
ครูอัตราจ้าง
__ 


ครูสุดารัตน์  พลบุตร
ครูธุรการ
__ 

 
ครูแอม รัตนจันทร์
ครูอัตาราจ้าง
__ 
 
ครูกุลนันท์ ดวงแก้ว
ครูอัตราจ้าง
__ 


ครูนิรุธ 
ครูธุรการ
__  

 

ครูลัดดาวัลย์ ดีพิจารย์ 
ครูอัตราจ้าง
__ 

 

ครูวีรชน 
ครูชำนาญการ่
__  


ครูฉัตรชัย เพ็งผจญ
ครูชำนาญ
__  

 
ครูสุดยอด  ฟักทอง
ครูอัตราจ้าง
__ 

 

ครูธนพล  จันทร์อี่ยม
ครูธุรการ
__ 

 
ครูพจน์  เชื้อกสิการ
ครูชำนาญการ่
__ 

 
ครูนุจรี  เรืองประจวบกุล
ครู2 ระดับ 2
__ 

 ครูสุดใจ  ไทยปรีชา
ครูชำนาญการ
__ 

 
ครูจรรยา เพิ่มเกษตรการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
 ตั้งแต่ ม.ค. 2543

ถึงเกษียณปี 2563 

     
   
  ครูสำราญ เสมาฉิม
ครูจ้างสอน 
นางวัชราพร  กรีพจนีย์
พนักกงานขับรถ