ข้อมูลโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านบึงหล่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคารแบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง
ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว. 

นายประกิต ตาบทอง (หมอชั้ว)
ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว
นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว
นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา


เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ

1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่
2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์

 ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
 ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
 ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

              ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2
              ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3
               รวม 12 ห้องเรียน

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 253 คน จำนวนครู 15 คน
 ครูธุรการ 1 คน พนังานขับรถ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน 
 
อาคารสถานที่ 

               มีดังนี้ อาคารเรียน 3 หลัง อาคาร อเนกประสงค์ 1 หลัง(ใช้เป็นห้องสมุด)
โรงจอดรถ 1 หลัง  อาคาร อนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง ) 1 หลัง 
               อาคาร ICT 1 หลัง อาคารโดม 1 หลัง อาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 1 หลัง
              

 คำขวัญของโรงเรียน 

        “ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เเน้นกระบวนการ "

 

สีประโรงเรียน  “ ขาว -เขียว”

อักษรย่อ “ บ . ล . ”