ประวัติโรงเรียน

 ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านบึงหล่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เริ่มก่อตั้งครั้งแรก
เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคารแบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว.

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว
นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว
นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา

เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ

1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่
2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์

 ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
 ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
 ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

              ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2
              ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3
               รวม 12 ห้องเรียน

 อาคารสถานที่

               อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอักษรย่อของโรงเรียน อเนกประสงค์ 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลังอาคารอนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง ) 1 หลัง
               จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 330 คน จำนวนครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพีเลี้ยง1 คน  นักการภารโรง 1 คน 

 คำขวัญของโรงเรียน 

        “ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เเน้นกระบวนการ "

 

สีประโรงเรียน  “ ขาว -เขียว”

อักษรย่อ “ บ . ล . ”