คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงหล่ม


นายจันทร์  ปานทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายดนัย  มากมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ

นายธนาวัฒน์  ผกามาลย์
ผู้แทนผู้ครู
กรรมการ

นางพร  นิลสนธิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายสำเนียง  บุญชู
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิน
กรรมการ

นายสำราญ  ย่องหยี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายขวัญเมือง  ทองศรี
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นายสมนึก  เอี่ยมจุฬา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

 

 

ประกาศ สพป.นว.2 

 
 

 

รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

นายปลด  ขำประไพ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2497-2498 
นายบุญธรรม  จันทรานุสรณ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2498-2501
 นายบุญมี  เทพศิริ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2501-2502 
  นายบุญธรรม  จันทรานุสรณ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2502-2509


นายละออง  มากวงศ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2509-2525


นายรัตนชัย  เชิญขวัญ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2425-2530

  
นางอนงค์  หงสา
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2530-2531
 นายปรีชา  พึ่งหิรัญ
ตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.2431-2539

  
นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2439-2561

 
นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2461-
          

 

 

 ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนบ้านบึงหล่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่
อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคารแบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง
ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว. 

นายประกิต ตาบทอง (หมอชั้ว)
ผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน

ผู้ร่วมก่อตั้ง 
นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว
นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว
นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา


เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ

1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่
2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์

 ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
 ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
 ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

              ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2
              ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3
               รวม 12 ห้องเรียน

มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 253 คน จำนวนครู 15 คน
 ครูธุรการ 1 คน พนังานขับรถ 1 คน  นักการภารโรง 1 คน 
 
อาคารสถานที่ 

               มีดังนี้ อาคารเรียน 3 หลัง อาคาร อเนกประสงค์ 1 หลัง(ใช้เป็นห้องสมุด)
โรงจอดรถ 1 หลัง  อาคาร อนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง ) 1 หลัง 
               อาคาร ICT 1 หลัง อาคารโดม 1 หลัง อาคารศูนย์เด็กเล็ก อบต.บ้านไร่ 1 หลัง
              

 คำขวัญของโรงเรียน 

        “ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เเน้นกระบวนการ "

 

สีประโรงเรียน  “ ขาว -เขียว”

อักษรย่อ “ บ . ล . ”