บุคลากร

บุคลากรในโรงเรียน จำนวนข้่าราชการครู  15 คน ครูธุรการ 1 คน นักการ 1 คน
พนักงานขับรถ 1 คน ครูศูนย์เด็กเล็ก อบต. 2 คน


ด/ป ย้ายมา : มิ.ย. 2544

ด/ป ย้ายมา : เม.ย. 2553

 ด/ป ย้ายมา : พ.ค. 2556

ด/ป ย้ายมา : พ.ย. 2562 

ด/ป ย้ายมา : พ.ย. 2562

ด/ป บรรจุ : พ.ค. 2557

 

ด/ป บรรจุ : เม.ย. 2560

 

ด/ป บรรจุ : ธ.ค. 2560

 

ด/ป บรรจุ : ส.ค. 2563

 

ด/ป บรรจุ : พ.ย. 2562

ด/ป บรรจุ : พ.ค. 2565

ด/ป บรรจุ : มิ.ย. 2565

ด/ป บรรจุ : พ.ค. 2565

ด/ป เริ่มงาน : พ.ค. 2558 

ด/ป เริ่มงาน : พ.ค. 2558 

ด/ป บรรจุ : เม.ย. 2561  

   

ครูรัตนา  ด่านตระกูลหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1
งานบรรณารักษ์
ด/ป ย้ายมา : มี.ค. 2543

ครูวันธนี  จันทร์เอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้นป.6
งานวิชาการ
ด/ป ย้ายมา : มิ.ย. 2544

 


 ครูธนาวัฒน์  ผกามาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูประจำชั้นป.1
งานพัสดุ
ด/ป ย้ายมา : เม.ย. 2553

ครูสาธิต มั่นแถว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.3
งานประกันภายใน/
อาหารกลางวัน
ด/ป บรรจุ : พ.ค. 2557

 
ครูพัฒนี  นิยมกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
งานการเงิน
ด/ป ย้ายมา : พ.ย. 2554

  


ครูพลับพึง  เพ็งสาตร์
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3
งานฝ่ายปกครอง
ด/ป ย้ายมา : พ.ค. 2556

ครูบัวแก่้ว  อินทรถา
ครูผู้ช่วย

งานบัญชี
ด/ป บรรจุ : ธ.ค. 2560 

ครูจุฑารัตน์  ตรีค้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.4
งานสารสนเทศ
ด/ป บรรจุ : เม.ย. 2560

ครูชลธิชา  ชาตรีกุล
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3
งานวัดผล
ด/ป บรรจุ : เม.ย. 2561  

 

ครูคมชาญ  พันธ์ค้า
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.1
งานอนามัยโรงเรียน
ด/ป บรรจุ : พ.ย. 2562

 

 

ครูสุกัญญา ตรีรัตน์์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 2
งาน
ด/ป ย้ายมา : พ.ย. 2562 

ครูกัลยาณี อัศจรรย์
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2
งานทะเบียนนักเรียน
ด/ป ย้ายมา : พ.ย. 2562


ครูบุญศรี  ทิวาคำ
ครูผู้ช่วย
ครู
งานสถิตินักเรียน
ด/ป บรรจุ : ส.ค. 2563

ครูลภัสนันท์  ศรีบุุรินทร์
ครูศูนย์เด็กเล็ก
ด/ป เริ่มงาน : พ.ค. 2558
 
ครูอารยา  มลิชู
ครูศูนย์เด็กเล็ก
ด/ป เริ่มงาน : พ.ค. 2558

นายอานนท์ บรรณพรรณ
ครูธุรการ
งานธุรการโรงเรียน
ด/ป เริ่มงาน : ก.พ. 2561

ครูวรรณภา  ยอดสุทธิ
นักการภารโรง
ด/ป เริ่มงาน : ก.ย. 2560 

 

นางสาวกมลรัตน์  กาศักดิ์
พนักกงานขับรถ
ด/ป เริ่มงาน : พ.ย. 2562