บุคลากร

บุคลากรในโรงเรียน จำนวนข้่าราชการครู  17 คน ครูธุรการ 1 คน นักการ 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ครูจ้างสอน 1 คน

 

 

ผอ.พัชรินทร์  ลอยเมฆ
ผอ.ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ครูจงรักษ์  อิ่มจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
คณิตศาสตร์
ครูพิเศษชั้นมัธยม
งานการเงิน
 ครูสายแก้ว  เรืองทัพ
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูพิเศษชั้น ป.4-6
งานสถิตินักเรียน 
     
 ครูจรรยา เพิ่มเกษตรการ
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูประจำชั้นป.2
งานสหกรณ์โรงเรียน
 ครูวินัย  อิ่มจันทึก
ครูชำนาญการพิเศษ
ทัศนศิลป์
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2
งานอาคารสถานที่
 ครูสิริทิพย์  นาสวัสดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ครูประจำอนุบาล 2
งาน............
     
 ครูรัตนา  ด่านตระกูลหิรัญ
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2
งานบรรณารักษ์
 ครูวันธนี  จันทร์เอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
วิทยาศาสตร์
ครูประจำชั้นป.6
งานวิชาการ
 ครูธนาวัฒน์  ผกามาลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
ภาษาไทย
ครูประจำชั้นป.1
งานพัสดุ
     
 ครูพัฒนี  นิยมกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
ปฐมวัย
ครูประจำชั้นอนุบาล 3
งานอาหารกลางวัน
 ครูศุภฤกษ์  ชูพินิช
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.2
งานทะเบียนนักเรียน
 ครูพลับพึง  เพ็งสาตร์
ครูชำนาญการ
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3
งานฝ่ายปกครอง
     
ครูสรายุุทธ  เขียวมงคล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.4
งานแผนปฏิบัติการ
ครูจรรยา เพิ่มเกษตรการ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.3
งานประกันภายใน
ครูจุฑารัตน์  ตรีค้ำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้นป.4
งานสารสนเทศ
ครูชลธิชา  ชาตรีกุล
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษาชั้น ม.3
งานวัดผล
ครูบัวแก่้ว  อินทรถา
ครูผู้ช่วย
ครูที่ปรึกษษชั้น ม.1
งานบัญชี
ครูวรรณภา  ยอดสุทธิ
ครูธุรการ
งานธุรการโรงเรียน
ครูลภัสนันท์  ศรีบุุรินทร์
ครูศูนย์เด็กเล็ก
ครูอารยา  มลิชู
ครูศูนย์เด็กเล็ก
นางวัชราพร  กรีพจนีย์
พนักกงานขับรถ
   
นายอานนท์ บรรณพรรณ
นักการภารโรง
ครูสำราญ เสมาฉิม
ครูจ้างสอน