ทำเนียบผู้บริหาร

รายนามผู้บริหารโรงเรียน 

นายปลด  ขำประไพ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2497-2498 
นายบุญธรรม  จันทรานุสรณ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2498-2501
 นายบุญมี  เทพศิริ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2501-2502 
  นายบุญธรรม  จันทรานุสรณ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2502-2509


นายละออง  มากวงศ์
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2509-2525


นายรัตนชัย  เชิญขวัญ
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2525-2530

  
นางอนงค์  หงสา
ตำแหน่ง
ครูใหญ่ ปี พ.ศ.2530-2531

 

นายปรีชา  พึ่งหิรัญ
ตำแหน่ง
อาจารย์ใหญ่ ปี พ.ศ.2531-2539

  
นายสุเจน  ชาญธัญกรณ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2539-2561

 
นางสาวพัชรินทร์  ลอยเมฆ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ ปี พ.ศ.2561-