คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านบึงหล่ม


นายจันทร์  ปานทอง
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

นายดนัย  มากมือง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานคณะกรรมการ

นายธนาวัฒน์  ผกามาลย์
ผู้แทนผู้ครู
กรรมการ

นางพร  นิลสนธิ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

นายสำเนียง  บุญชู
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิน
กรรมการ

นายสำราญ  ย่องหยี
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

นายขวัญเมือง  ทองศรี
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ

นายสมนึก  เอี่ยมจุฬา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

นางสาวพัชรินทร์ ลอยเมฆ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ