ประวัติโรงเรียน

 

ประวัติโรงเรียนบ้านบึงหล่ม

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคารแบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง
ตั้งอยู่นที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว.


 ผู้ร่วมก่อตั้ง      นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว
                   นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว
                   นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา

 เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4  มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ

                            1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่
                           
2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์

             ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
             ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
             ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
             ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
             ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ

              ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาล 1 - 2
              ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6
              ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3รวม 12 ห้องเรียน

 อาคารสถานที่

อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง โรงจอดรถ 1 หลังอาคารอนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง ) 1 หลัง

จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 330 คน จำนวนครู 15 คน พนักงานราชการ 1 คน ครูธุรการ 1 คน ครูพีเลี้ยง 1 คน นักการภารโรง 1 คน

 คำขวัญของโรงเรียน

        “ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นกระบวนการ ”

  สีประจำโรงเรียน

         “ ขาว - เขียว ”

  อักษรย่อของโรงเรียน        

          “ บ . ล . ”