ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซด์โรงเรียน้านบึงหล่ม
 
 
 
 
 
 


ประวัติโรงเรียนบ้านบึงหล่ม         

                 โรงเรียนบ้านบึงหล่ม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่ อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
เริ่มก่อตั้งครั้งแรกเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2497 เป็นอาคารไม้ชั้นเดียว ต่อมาได้สร้างอาคาร
แบบศาลาวัดปูพื้นด้วยไม้ยาง ตั้งอยู่ในที่ดินของโรงเรียน จำนวน 15 ไร่ 3 งาน 25 ตรว.

  ผู้ร่วมก่อตั้ง

            นายอุทิศ ขันพิณ นายอำเภอลาดยาว
นายภิญโญ เอกนาม ศึกษาธิการอำเภอลาดยาว
นายประกิต ตาบทอง กรรมการศึกษา

                               เปิดเรียนครั้งแรก จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้น ป .1 ถึง ป .4
มีนักเรียนทั้งสิ้น 44 คน มีครู 2 คน คือ
1. นายปลด ขำประไพ ครูใหญ่
2. นายบุญมา สุวรรณกรณ์
ปี พ . ศ . 2523 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ปี พ . ศ . 2524 เปิดเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ปี พ . ศ . 2529 เปิดเรียนชั้นเด็กเล็ก
ปี พ . ศ . 2540 เปิดเรียนชั้นอนุบาล 3 ขวบ
ปี พ . ศ . 2542 เปิดเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น( ขยายโอกาสทางการศึกษา )

 ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบึงหล่ม จัดการศึกษา 3 ระดับ คือ
ระดับปฐมวัย อนุบาล 1 - 2
ระดับประถมศึกษา ชั้น ป .1 ถึง ป .6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( ขยายโอกาส ) ชั้น ม .1 – ม .3 รวม 11 ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 303 คน จำนวนครู 17 คน ครูธุรการ 1 คน ครูอนุบาล 3 ขวบ 2 คน

อาคารสถานที่
อาคารเรียน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง(จัดทำเป็นห้องสมุดโรงเรียน) โรงจอดรถ 1 หลัง
อาคารอนุบาลรีสอร์ท ( สร้างเอง )  1 หลัง อาคาร  I C T  1  หลัง  อาคาร อนุบาล สามขวบ 1 หลัง

 คำขวัญของโรงเรียน
“ ความรู้ดี มีระเบียบ เพียบคุณธรรม นำกีฬาเด่น เน้นกระบวนการ ”

  สีประจำโรงเรียน
   “ ขาว - เขียว ” 
อักษรย่อของโรงเรียน 
  
     “ บ . ล . ”     

โรงเรียนบ้านบึงหล่ม หมู่ที่ 2 ต.บ้านไร่ อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 60150
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์เขต 2
Email : Banbuenglom@hotmail.com